poniedziałek, 18 maja 2009

Modlitwa

Kto z nas nie przeżywał trudności?
Który ze sług Bożych nie potrzebował Bożej pomocy w swojej sytuacji?

Jeśli dzisiaj jesteś taką osobą, weź Boże Słowo i módl się.

Modlitwa: Ps.119

"Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich! (w.10)
Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego!
Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego.
Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań Twoich! (w.17-19)
Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; naucz mnie ustaw Twoich!
Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich! (w.26-27)
Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę jej strzegł do końca.
Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem!
Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie!
Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości!
Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej!
Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją! (w.33-38)
Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej. (w.41)
Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich! (w.43)
Pomnij na słowo do sługi twego, na którym kazałeś mi polegać.
To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. (w.49-50)
Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim! (w.66)
Niech łaska Twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu!
Niech zstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją! (w.76-77)
Oby serce moje było nienaganne w ustawach twoich, abym nie był zawstydzony!
Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję słowa Twojego.
Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz? (w.80-82)
Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich! (w.88)
Racz przyjąć Panie, dobrowolne ofiary ust moich i naucz mnie sądów Twoich! (w.108)
Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył, a nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej. Podtrzymaj mnie, abym był zbawiony, a zawsze wpatrywać się będę w ustawy Twoje! (w.116-117)
Jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje! (w.125)
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię Twoje!
Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności! (w.132-133)
Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim i naucz mnie ustaw Swoich! (w.135)
Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy Twoje.
Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł świadectw Twoich! (w.145-146)
Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu! (w.149)
Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; ożywiaj mnie według obietnicy Swojej! (w.154)
Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie, obdarz mnie rozumem według słowa swego!
błaganie moje niech dojdzie przed oblicze Twoje, wybaw mnie według obietnicy swojej!
Niechaj popłynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw swoich.
Niech język mój opiewa słowo Twoje ...
Niech wesprze mnie ręka Twoja ...
Zbawienia Twego pragnę Panie ...
Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić, a niech wspomagają mnie wyroki Twoje!
Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich." (w.169-176)
Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz