poniedziałek, 18 maja 2009

Modlitwa

Kto z nas nie przeżywał trudności?
Który ze sług Bożych nie potrzebował Bożej pomocy w swojej sytuacji?

Jeśli dzisiaj jesteś taką osobą, weź Boże Słowo i módl się.

Modlitwa: Ps.119

"Z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich! (w.10)
Okaż dobroć słudze swemu, abym żył i przestrzegał słowa Twego!
Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego.
Jestem gościem na ziemi, nie ukrywaj przede mną przykazań Twoich! (w.17-19)
Opowiedziałem ci losy moje, a Ty wysłuchałeś mnie; naucz mnie ustaw Twoich!
Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich! (w.26-27)
Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę jej strzegł do końca.
Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem!
Prowadź mnie ścieżką przykazań Twoich, bo w niej mam upodobanie!
Nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości!
Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem na drodze swojej!
Spełnij słudze Twemu obietnicę swoją, daną tym, którzy się Ciebie boją! (w.33-38)
Niech spłynie na mnie łaska Twoja, Panie, zbawienie Twoje według obietnicy Twojej. (w.41)
Nie odejmuj też nigdy słowa prawdy od ust moich, gdy pokładam nadzieję w prawach Twoich! (w.43)
Pomnij na słowo do sługi twego, na którym kazałeś mi polegać.
To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. (w.49-50)
Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim! (w.66)
Niech łaska Twoja będzie pociechą moją, jak przyrzekłeś słudze swemu!
Niech zstąpi na mnie miłosierdzie Twoje, abym żył, bo zakon Twój jest rozkoszą moją! (w.76-77)
Oby serce moje było nienaganne w ustawach twoich, abym nie był zawstydzony!
Dusza moja tęskni do zbawienia Twojego, oczekuję słowa Twojego.
Oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej mówiąc: Kiedy mnie pocieszysz? (w.80-82)
Zachowaj mnie według łaski swojej, bym mógł strzec świadectwa ust Twoich! (w.88)
Racz przyjąć Panie, dobrowolne ofiary ust moich i naucz mnie sądów Twoich! (w.108)
Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył, a nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej. Podtrzymaj mnie, abym był zbawiony, a zawsze wpatrywać się będę w ustawy Twoje! (w.116-117)
Jestem sługą Twoim, daj mi rozum, abym poznał świadectwa Twoje! (w.125)
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, jak zwykłeś czynić tym, którzy miłują imię Twoje!
Umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności! (w.132-133)
Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim i naucz mnie ustaw Swoich! (w.135)
Wołam z całego serca: Wysłuchaj mnie, Panie! Chcę pełnić ustawy Twoje.
Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł świadectw Twoich! (w.145-146)
Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, Panie, według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu! (w.149)
Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie; ożywiaj mnie według obietnicy Swojej! (w.154)
Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie, obdarz mnie rozumem według słowa swego!
błaganie moje niech dojdzie przed oblicze Twoje, wybaw mnie według obietnicy swojej!
Niechaj popłynie chwała z warg moich, gdy mnie nauczysz ustaw swoich.
Niech język mój opiewa słowo Twoje ...
Niech wesprze mnie ręka Twoja ...
Zbawienia Twego pragnę Panie ...
Niech żyje dusza moja, aby Cię chwalić, a niech wspomagają mnie wyroki Twoje!
Błąkam się jak owca zgubiona, szukaj sługi Twego, bo nie zapomniałem o przykazaniach Twoich." (w.169-176)
Amen.

wtorek, 12 maja 2009

Cudowna Boża łaska

Boża łaska jest cudownym darem naszego Ojca dla nas.
To właśnie ona przyprowadziła nas do Chrystusa.
To ona sprawiła, że mogliśmy usłyszeć ewangelię naszego zbawienia.
To ona sprawiła, że mogliśmy się na nowo narodzić.
To ona przyniosła nam pojednanie z Bogiem Ojcem.
To ona sprawiła, że Boże, wieczne życie mogło zamieszkać w człowieku.
To ona sprawiła, że wszystkie Boże obietnice są na "tak" dla nas w Chrystusie. (2Kor.1,20)
To ona przyniosła nam pełnię błogosławieństwa niebios i ziemi.
To ona przynosi nam objawienie kim jest Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty.
To ona przyniosła do naszego serca dar usprawiedliwienia i oddaliła wszelkie poczucie winy i potępienia.
To ona ciągle sprawia, że możemy się podnieść z każdego upadku.
To ona sprawia, że możemy słyszeć głos naszego cudownego Pasterza - Jezusa Chrystusa.
To ona pomaga nam przejść przez każdą trudną sytuację.
To ona przynosi nam uzdrowienie, gdy dotyka nas choroba.
To ona przynosi nam wolność w Duchu Świętym.
To ona przynosi nam zaspokojenie wszelkiej naszej potrzeby według bogactwa naszego niebieskiego Ojca.
To ona przyniosła nam władzę i autorytet nad naszym wrogiem - szatanem i dlatego możemy mieć udział w zwycięstwie naszego Pana - Jezusa Chrystusa.
To ona ... itd.
To ona ... itd.

Łaska jest darem Boga Ojca dla Jego ludu - Jego dzieci - Jego synów i córek.
Nie można na nią zasłużyć - można ja tylko przyjąć.
Jest Jego darem z miłości do nas, dlatego można ją przyjąć tylko przez wiarę serca.

Wiele Bożych dzieci nie potrafi czerpać z Bożej łaski, a przecież tylko dzięki niej możemy wziąć cokolwiek od naszego Ojca w niebie.
Wszystko to, co udostępnił nam nasz niebieski Ojciec oraz to kim nas uczynił w Chrystusie możesz dowiedzieć się z Bożego Słowa, ale wziąć to wszystko możesz tylko dzięki Jego łasce przez swoją wiarę.

Wróg tak często przychodzi do Bożych dzieci z poczuciem winy, potępienia tym samym okradając Boży lud z wiary i z Jego łaski.
Bóg Ojciec przyjął nas, ponieważ my przyjęliśmy dzieło Krzyża - dzieło zbawienia - Jego Syna Jezusa.
Jego łaska przyniosła nam dar usprawiedliwienia, abyśmy mogli królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa. (Rz.5,17)
To dzięki Jego łasce i darze usprawiedliwienia możesz prowadzić zwycięskie życie oraz czerpać ze swego dziedzictwa w Chrystusie.

Modlitwa

Drogi Ojcze, dziękuję Ci za dar usprawiedliwienia oraz Twoją cudowną łaskę.
Dziękuje Ci, że dzięki Twojej łasce mogłem - mogłam Cię poznać.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce obdarowałeś mnie swoją Boską naturą - Twoim wiecznym, niezniszczalnym życiem.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce mogę wzrastać w poznawaniu Ciebie.
Dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce mogę czerpać z Twojego nieograniczonego błogosławieństwa.
Amen

piątek, 8 maja 2009

Królowanie przez Jezusa Chrystusa

Wielu wierzących żyje jeszcze w poczuciu winy i potępienia.
Wiele nowo narodzonych dzieci Bożych zmaga się z poczuciem niższości i niskiej wartości samego siebie, a przecież Bóg Ojciec poprzez nowe - Boskie życie, które umieścił w ich wewnętrznym człowieku, uczynił ich swoimi synami i córkami.

Ewangelia objawia Boże usprawiedliwienie, aby Boży sprawiedliwy mógł żyć z wiary. (Rz.1,17)
On przez zastępczą śmierć Swego Umiłowanego Syna - Jezusa Chrystusa, przebaczył ci całą przeszłość i dzięki swojej łasce obdarował cię Jego sprawiedliwością. (Rz.3,23-24)
W Jego oczach jesteś sprawiedliwy - sprawiedliwa tak jak sam Jezus.

Kiedyś byliśmy oddzieleni od Boga i Jego łaski - teraz, gdy przyjęliśmy Jego dar zbawienia, zostaliśmy pojednani z Nim przez Jezusa Chrystusa.
Gdy narodziliśmy się na nowo - natura Boga wraz z Jego Boskim, wiecznym i niezniszczalnym życiem zamieszkały w nas poprzez moc Ducha Świętego.

Boże Słowo mówi nam:
"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa." (Rz.5,1)

Przyjmując Jego usprawiedliwienie, które przyszło do ciebie poprzez przelaną krew Jezusa, nie musisz się niczego obawiać - jesteś zachowany - zachowana przed Jego gniewem. (Rz.5,9)
Będąc pojednany - pojednana z Bogiem Ojcem, dzięki Jego życiu w tobie, możesz zawsze dostąpić zbawienia (gr. sodzo: uzdrowienia, ratunku, ocalenia, zachowania). (Rz.5,10)
A wszystko to tylko z Bożej łaski - nie możesz sobie na to zasłużyć.
Możesz to tylko przyjąć w wierze jako Boży dar dla ciebie z miłości do ciebie.

Gdy przez wiarę przyjmujesz tą obfitość Bożej łaski dla siebie oraz Jego dar usprawiedliwienia - będziesz królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa.

Tak naucza nas Boże Słowo w Rz.5,17.
"Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka, śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują (są zdolni wziąć; potrafią wziąć) obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą (rządzić; władać jako król) w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa ." (Rz.5,17)

Gdy przyjmujesz te biblijne, podstawowe prawdy naszego odkupienia, twoje życie, dzięki Jego życiu w tobie, będzie zmieniać się.
Zobacz w Słowie Bożym kim uczynił cię Bóg Ojciec w Chrystusie.
Zobacz w Słowie Bożym co On dla ciebie przygotował i czym cię obdarował w Chrystusie.
Niech Jego żywe Słowo - Jezus Chrystus, przemienia twoje myślenie.
Niech Jego żywe Słowo, które jest Prawdą przyniesie ci objawienie tych prawd, abyś mógł - mogła stanąć w wierze naprzeciwko wroga twojej duszy i ciała.
Bóg Ojciec przywrócił nam utraconą pozycję Adama.
On włożył w nas Swoje Boskie, wieczne życie i moc, abyśmy mogli królować w tym życiu przez Jezusa Chrystusa.
Nie zgadzaj się, aby wróg okradał cię.
Pamiętaj, on (szatan) przyszedł tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Natomiast Jezus przyszedł po to, abyś miał - miała Boże, wieczne życie w sobie i przez przyjęcie Bożej łaski i daru usprawiedliwienia mógł - mogła królować, panować, rządzić w tym życiu przez Jezusa Chrystusa, do którego należy wszelka władza na niebie i na ziemi.

Modlitwa

Drogi Ojcze, dziękuję Ci za obfitość Twojej łaski dla mnie i za dar usprawiedliwienia, który mam w Jezusie Chrystusie.
Dziękuję Ci za Twoje Boskie, wieczne i niezniszczalne życie, które jest we mnie.
Dziękuję Ci za Twoją naturę i moc, która mieszka we mnie.
Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie zwycięzcą w Chrystusie.
Amen.

Szatanie: Ogłaszam, że Ten, który jest we mnie jest większy od ciebie.

Ogłaszam, że Jezus Chrystus przez Ducha Świętego żyje we mnie.
Ogłaszam, że jestem Bożym sprawiedliwym i króluję nad tobą dzięki łasce i mocy Bożej.
Ogłaszam, że nie masz żadnej władzy nade mną, ponieważ Jezus Chrystus, który jest moim Panem, całkowicie cię pokonał, a ja mam udział w tym zwycięstwie.

niedziela, 3 maja 2009

Nasz Arcykapłan

W Starym Przymierzu, arcykapłan raz do roku przychodził przed Boże oblicze aby składać dary i ofiary za grzechy ludu i mógł współczuć z tymi, którzy byli nieświadomi i błądzili. (Hbr.5.1-2)
Jednak te dary i ofiary składane codziennie przez kapłanów oraz raz do roku przez arcykapłana nie miały mocy zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia Bożego ludu - nie miały mocy, aby przemienić serce człowieka.

Dzisiaj mamy Nowe Przymierze oparte na lepszych obietnicach oraz nowego arcykapłana - Jezusa Chrystusa.
Bóg Ojciec ustanowił nim Swego Syna, "który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie." (Hbr.7,27)

Dzisiaj nasz Pan - Jezus Chrystus pełni swoją służbę arcykapłana przed Bogiem Ojcem.
Jest On pełen współczucia, łaski i miłosierdzia dla każdego.
On wie z czym się zmagasz i z czym nie możesz sobie poradzić.
On zna twoje troski, obawy, lęki oraz ból twojej duszy czy ciała.
On, poprzez swoją przelaną krew, stał się dla nas poręczycielem nowego - lepszego przymierza.
Boże Słowo mówi nam:
"Dlatego też może zbawić (zachować przy życiu; ocalić od śmierci; wyratować; wybawić; zachować; ocalić; uzdrowić; przeprowadzić bezpiecznie)... tych, którzy przez Niego przystępują do Boga (Ojca), bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi." (Hbr.7,25)

Boże Słowo pokazuje nam drogę do wolności i błogosławieństwa:
"Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi (brakiem sił; niemocą; chorobą), lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia (litości; współczucia) i znaleźli łaskę (życzliwość; przychylność; dobrodziejstwo) ku pomocy w stosownej porze." (Hbr.4,14-16)

Jeśli dzisiaj potrzebujesz Bożego (Boga Ojca) miłosierdzia oraz Jego łaski - potrzebujesz z tym przyjść do Jezusa - tylko do Niego, ponieważ tylko On sprawuje dzisiaj przed Bogiem swoją służbę jako arcykapłan.
Potrzebujesz pojednać się z Nim i poprosić Go o wstawiennictwo do Boga Ojca w twojej sprawie.
Jeśli będziesz z Nim szczery - szczera i poprzez swoją modlitwę poruszysz Jego serce - On wstawi się za tobą do Boga Ojca.
On weźmie twoje wyznanie wiary oraz swoją przelaną krew, przyjdzie z tym przed oblicze Boga Ojca i wyjedna odpowiedź dla ciebie.
Pamiętaj, tylko On - Jezus Chrystus jest sprawcą zbawienia dla wszystkich tych, którzy są Mu posłuszni. (Hbr.5,9)

Modlitwa

Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie, jako do arcykapłana nowego przymierza oraz jako do mojego Pana, Króla i Zbawiciela.
Panie powierzam Ci moją sprawę (powiedz konkretnie czego potrzebujesz).
Drogi Jezu, wierzę, że Ty umarłeś za mnie, aby wszelkie błogosławieństwo niebios stało się moją własnością. Dzisiaj proszę Cię - wstaw się u Boga Ojca za mną, abym mógł - mogła dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę ku pomocy.
Amen.